Uit een brief (over de voorbereiding op Euro 2000) van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, de minister van justitie en de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport aan de Tweede Kamer, d.d. 5 oktober 1999:


Rapport Football Hooliganism
De betrokken kamercommissies hebben ons om een eerste reactie verzocht op het rapport Football Hooliganism. Het rapport bevat overwegingen en aanbevelingen op het gebied van de bestrijding van het voetbal in het algemeen, maar ook aanbevelingen met het oog op de organisatie van het EK2000. Toegespitst op het EK2000 en toekomstige internationale sportevenementen geven de aanbevelingen aandacht aan de samenwerking en de afstemming in de organiserende landen en aan een passende communicatiestrategie. De deelnemende landen wordt aanbevolen stewards en fancoaches in ruime mate ter beschikking te stellen, alsmede internationale supportershomes op re richten. Onderzoek wordt bepleit naar 'best practises' om voetbalvandalisme te voorkomen, alsmede de internationale samenwerking en afstemming te evalueren. Het rapport, opgesteld voor de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, zal in de vergadering van de Assemblee worden behandeld op 4 november aanstaande. Wij achten het niet juist daarop vooruit te lopen.

In algemene zin merken wij op dat de overwegingen en aanbevelingen op het gebied van de bestrijding van het voetbalvandalisme onze instemming hebben. Wij ondersteunen de beweging die moet leiden tot aanpassing van de in het kader van de Raad van Europa gesloten Europese Overeenkomst van 19 augustus 1985 inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen en in het bijzonder rond voetbalwedstrijden. Daarnaast merken wij op dat de situatie m.b.t. de aanpak van het voetbalvandalisme in de diverse Europese landen verschillend is. In die zin kan elk land afzonderlijk zijn voordeel doen met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. In het algemeen kan worden gesteld dat veel van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport in Nederland reeds in praktijk zijn of worden gebracht. Dat doet, gegeven de internationale diversiteit, niets af aan de waarde van het rapport.

Voorts kan niet voldoende worden benadrukt dat de bestrijding van het voetbalvandalisme niet uitsluitend kan volstaan met een technische en repressieve benadering, maar dat er een sociaal-preventief flankerend beleid moet worden ingezet. In dat kader wijzen wij u op de landelijke aanpak van het sociaal-preventieve publieksbeleid. Dat gezamenlijk initiatief van VWS en KNVB beoogt op lokaal niveau sociaal-preventieve projecten tot stand te brengen, waarbij clubs en gemeentelijke diensten met elkaar samenwerken. Ook met het oog op het EK2000 heeft dit alle aandacht. Samenwerking is er met organisaties van supportersbegeleiders zoals stewards en/of fancoaches (begeleiders worden verschillend aangeduid). Waar het om gaat zijn de taken van de supportersbegeleiders. Zowel door de organiserende Stichting Euro 2000 als door de overheid is er speciale aandacht voor supportersbegeleiding. Voetbalbonden zijn verplicht stewards, die aan zekere eisen moeten voldoen met supporters mee te zenden. Ook ter begeleiding worden zogenaamde fancoaches ingezet. Door VWS worden werkconferenties georganiseerd om in de aanloop naar het EK heldere afspraken te maken over taken en verantwoordelijkheden van de verschillende begeleiders mede in relatie tot die van de politie. Risicovolle gedragingen kunnen door fancoaches tijdig aan bevoegde instanties worden doorgegeven. Probleem hierbij is wel dat in diverse landen nog niet of nauwelijks sprake is van supportersbegeleiding zoals wij die kennen in Nederland. Getracht wordt, als bekend is welke landen er zullen deelnemen, fancoaching in die landen te bevorderen.