Evaluatieonderzoek pepperspray

De minister van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat de introductie van een nieuw geweldsmiddel bij de politie met de nodige waarborgen dient te worden omgeven. Om die reden wordt het van belang geacht dat het gebruik van pepperspray gedurende drie jaar na landelijke invoering wordt gevolgd en geregistreerd. Het evaluatieonderzoek is er op gericht meer inzicht te verkrijgen in de gevolgen van de invoering van dit geweldsmiddel op de langere termijn en de invloed ervan op het gebruik van geweld door en tegen de politie. Het LSOP is met het evaluatieonderzoek belast. Voor de opzet en uitvoering van het onderzoek wordt een projectgroep samengesteld bestaande uit medewerkers van IVA Tilburg, een aan de Katholieke Universiteit Brabant gelieerd instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies, alsmede medewerkers van het LSOP. Het onderzoek staat onder leiding van dr. O.M.J. Adang van het LSOP.

Gedurende de eerste drie jaar zal het gebruik van de pepperspray geëvalueerd en gemonitord worden. Het evaluatieonderzoek is er op gericht meer inzicht te verkrijgen in de gevolgen van de invoering van dit geweldsmiddel op de langere termijn en de invloed ervan op het gebruik van geweld door en tegen de politie. De evaluatie wordt in 2005 afgerond met een eindrapportage.

Ten behoeve van het onderzoek dient ieder gebruik van pepperspray gemeld te worden aan het onderzoeksteam door gebruikmaking van het speciaal daarvoor opgestelde model-meldingsformulier.
Dit meldingsformulier pepperspray is uitsluitend bestemd voor het evaluatieonderzoek.


(Bron: Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 10 juni 2002, 26345 nr 82 en Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en de korpschef van het Korps landelijke politiediensten, 10 juni 2002)

Onderzoekprogramma Geweld- en Gevaarbeheersing in Conflictsituaties
Onderzoekprogramma Geweld- en Gevaarbeheersing in Conflictsituaties