Symposium Kwaliteit in Veiligheid
Professionalisering van gevaarbeheersing en geweldtoepassing
Ede, 24 maart 1998
Presentatie Praktijkboek "Beheersing van gevaar"
door
dr. O.M.J. Adang & drs. J.S. Timmer

Uitreiking boek
aan
de heer H.F. Dijkstal, Minister van Binnenlandse Zaken
Lezing
door
de heer H.F. Dijkstal, Minister van Binnenlandse Zaken
Forumdiscussie
met
P.D. IJzerman, korpschef politie Twente
mr. G.L. Bouman, hoofdofficier van Justitie, Middelburg
J.F.W. van Duijn, voorzitter Nederlandse Politie Bond
T. Reitsma, directeur PIOV
mr. D. Pijl, directeur Rijksrecherche
Lezing
door
dr. J. Fyfe, professor of criminal justice and senior public policy research, Temple University, Philadelphia, USA
"Developing professional standards for police tactics and use of deadly force"
"Minister Dijkstal voelt veel voor het idee van een keurmerk voor elke politie-agent"
"De split-second beslissing is een mythe"
"Politiemensen zijn nog onvoldoende vaardig in het gebruik van mentaal overwicht bij dreigende conflicten"
Workshop Meer kwaliteit met toetsing
Klaas van Winzum, Centraal Examenbureau LSOP en Henri Verkooijen, Afdeling Onderwijs & Loopbaanbeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Bij de professionaliteit die met "Beheersing van gevaar" beoogd wordt, hoort ook dat periodiek wordt vastgesteld dat kennis en vaardigheden op peil zijn gebleven. Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van periodieke toetsen geweldbeheersing en aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden naast de toets schietvaardigheid. Aan de orde zijn gekomen de opzet, inhoud en organisatie van de toets geweldbeheersing, alsmede de noodzakelijke randvoorwaarden

Een nieuwe visie op de aanpak van potentieel gevaarlijke situaties door politieagenten die kan leiden tot een vermindering van geweld tegen en door de politie, tot minder verwondingen bij politieagenten en burgers en tot minder klachten. Een nieuw boek om deze visie uit te dragen en de opleiding en training van agenten te ondersteunen. Een symposium, georganiseerd door het PIOV in samenwerking met het Congresbureau LSOP (met financiele ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) als startschot voor een ogenschijnlijk simpele, maar in zijn uitwerking radicale, benadering.
Workshop Praktijkcasus uit "Beheersing van Gevaar" voor opleiders
Lex Beekman en Fred van Liempt, PIOV

Workshop Praktijkcasus uit "Beheersing van Gevaar" voor beoordelaars
Jaap Timmer, Vrije Universiteit Amsterdam

Workshop IBT in de praktijk
Otto Adang en Jan van de Water, PIOV

Sinds een aantal jaren vinden binnen politiekorpsen "integrale beroepsvaardigheden trainingen" plaats, waar de voortgezette vuurwapenopleiding en de fysiek-mentale vorming deel van uitmaken. Er bestaan verschillende opvattingen over wat IBT precies zou moeten omvatten. Ook de uitvoering verschilt van korps tot korps. Het PIOV heeft de huidige praktijk geinventariseerd en de mening van IBT-docenten gepeild over de verbetering van knelpunten.

Workshop "Alleen ervaring kan drama's voorkomen: een nieuwe situationeel georienteerde aanpak"
Henri de Maerschalck en Koen Cracco, Rijkswacht Belgie, cel gevaarsituaties

De politie heeft als organisatie de plicht om haar personeelsleden duidelijk te maken welk gedrag en attitudes van hen verwacht worden en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. De KU Leuven heeft de Rijkswacht ondersteund bij het ontwerpen van een nieuwe opleiding, waarmee beoogd wordt:
1. de verschillende domeinen (wettelijke en reglementaire voorschriften, technische vaardigheden, tactische benadering, gedragswetenschappelijke dimensie) volledig met elkaar te integreren
2. situationeel toegespitst te leren
3. gebruik te maken van de ervaring van personeelsleden zelf om hen te leren zelf tot een oplossing te komen

Welk doel wil ik bereiken?
Wat zijn de risico's?
Mag ik dat?
Kan ik dat?
Hoe pak ik het aan?

Doel- Aanpak
Analyse
Onderzoekprogramma Gevaarbeheersing
Beheersing van gevaar
Praktijkboek voor de opleiding van vuurwapendragenden
en de toetsing van geweldstoepassing
[herziene uitgave, 2002]

Redactie: Otto Adang en Jaap Timmer

De politie heeft de plicht op te treden waar gewone burgers mogen vluchten. De samenleving verwacht van politieambtenaren dat zij doortastend moeilijke taken vervullen in soms gevaarlijke situaties. Daarbij mogen zij als uiterste middel gebruik maken van hun geweldsbevoegdheid, mist het gebruikte geweld, in verhouding tot het beoogde doel, redelijk en gematigd is. Aan politieambtenaren worden in dat opzicht hogere eisen gesteld dan aan burgers.

De samenleving heeft recht op een professionele toepassing van het geweldsmonopolie. Politieambtenaren hebben recht op zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden. Om een en ander te bevorderen, werkt de politie aan kwaliteitsverbetering en professionalisering in de beheersing van gevaar en het gebruik van geweld. Dit praktijkboek beoogt hieraan bij te dragen.

"Beheersing van gevaar" is gebaseerd op een moderne visie op opleiding en training in beroepsvaardigheden, gecombineerd met een gedegen onderzoek naar het politieel vuurwapengebruik. Er staan veertig kenmerkende gevaarsituaties in beschreven, die zijn gebaseerd op gebeurtenissen waarbij door politieambtenaren in Nederland van het vuurwapen gebruik is gemaakt. Iedere situatie is uitgewerkt vanuit juridisch, technisch-tactisch, organisatorisch en gedragswetenschappelijk perspectief. Daarnaast zijn de situaties voorzien van achtergrondinformatie zoals de wijze van beoordeling, relevante wet- en regelgeving en handige checklists.

Professionele toepassing van het politiële geweldsmonopolie gaat niet alleen agenten op straat aan. Een hele keten van functionarissen is daarbij betrokken en daarvoor verantwoordelijk. Naast de optredende politieambtenaar valt te denken aan: meldkamerfunctionarissen, leidinggevende, docenten, rijksrecherche, korpsbeheerders en het bevoegd gezag. Dit praktijkboek is bestemd voor alle betrokkenen in deze keten.

Onderzoekprogramma Geweld- en Gevaarbeheersing in Conflictsituaties
Onderzoekprogramma Gevaarbeheersing
Onderzoekprogramma Gevaarbeheersing